Общи условия

Hacтoящитe oбщи ycлoвия peгyлиpaт oтнoшeниятa мeждy „СТЕДИ БУРГАС“ OOД, EИK 200522865, peгиcтpиpaнo в Tъpгoвcĸия peгиcтъp пpи Aгeнция пo впиcвaниятa, aдpec нa yпpaвлeниe Peпyблиĸa Бългapия, гp. Бургас, ул. "Гладстон" № 82 и потребителите на сайта, нapичaни пo-дoлy зa ĸpaтĸocт „Клиенти“.


1. Haимeнoвaниe нa фирмата: „СТЕДИ БУРГАС“ OOД

2. Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Бургас, ул. "Гладстон" № 82

3. Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa: гp. Бургас, ул. "Гладстон" № 82-84

4. Дaнни зa ĸopecпoндeнция: гp. Бургас, ул. "Гладстон" № 82

5. Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи EИK: 200522865

Стеди е книжарница предлагаща широк асортимент от стоки и услуги. Категориите продукти и услуги, предоставяни от Стеди, са както следва:

 • Канцеларски материали
 • Офис консумативи и оборудване
 • Арт картони и материали за художници
 • Бизнес и рекламни услуги
 • Други

Актуална информация за поддържаните и предлагани услуги потребителите могат да намерят в Интернет страницата на книжарница Стеди - www.stedicenter.com, на телефон 056/ 82 13 82 и 0899/ 145 603. В магазина на Стеди клиентите получават обслужване, отговарящо на най-високите европейски стандарти. Висококвалифицираният персонал оказва съдействие на клиентите в избора на най-подходящите за техните нужди продукти.

 

I . Общи положения

 1. Общите условия на онлайн магазина на книжарница Стеди се прилагат за всички сделки между книжарница Стеди и негови клиенти по повод на предлагани от книжарницата стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.
 2. Общите условия действат, считано от заявяване на стока/услуга от клиента, отправяне на оферта от книжарница Стеди.
 3. Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.
 4. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

II . Оферти и поръчки

 1. Офертите на онлайн магазина на книжарница Стеди са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на книжарница Стеди, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на книжарница Стеди.
 2. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за Стеди, само ако:
  • е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката, на обявения телефон за информация и поръчки 056/ 82 13 82 и 0899/ 14 56 03, Интернет страницата
  • е потвърдена от Стеди в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

III . Доставки

 1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от Стеди поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, Стеди има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че наличността от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.
 2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на книжарница Стеди. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен срок на доставка. Ако натоварването на стоките и/или превозът им до местоназначението им се организират от Стеди, Клиентът заплаща на Стеди всички свързани с това разходи, в случай, че страните не уговорят писмено друго. При определени условия, предварително съобщени на Клиента, книжарницата извършва безплатни доставки на стоки.
 3. Рискът от случайното погиване/повреждане на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, Приемо-предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение.
 4. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Стеди във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.
 5. Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.
 6. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. Стеди не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение за употреба и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.
 7. Предлаганите от книжарница Стеди стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Книжарницата  не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.
 8. Стеди не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Стеди). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Клиентът има право да даде на Стеди разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.
 9. При виновна забава за доставка, Клиентът може да даде на Стеди допълнителен срок с писмено известие, след изтичането на който при липса на изпълнение, има право да откаже доставката чрез отправяне на писмено известие с незабавно действие. Допълнителният срок не може да бъде по-кратък от срока на доставка.
 10. Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Стеди.

IV . Цени и плащане

 1. Клиентът заплаща на Стеди стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че Стеди може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на книжарница Стеди - www.stedicenter.com или в съответния магазин. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.
 2. Плащания се извършват в момента на продажбата или при предаване на стоките, освен ако не е уговорено друго или не следва друго от повелителни норми на действащото законодателство.

V . Рекламации

 1. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Стеди регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.
 2. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, екипът на Стеди регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.
 3. За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.

VI . Отговорност

 1. Стеди отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство.
 2. Стеди не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента.
 3. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на стоки, ръководството на Стеди има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът заплаща на Стеди всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.
 4. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на книжарница Стеди, освен ако същите не са изрично писмено признати от Стеди.

VII . Други разпоредби

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от екипа на книжарница Стеди, като промените се обявяват в Интернет страницата на книжарница Стеди - www.stedicenter.com. Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на Стеди. Клиентите на електронна книжарница Стеди имат право да поискат и получат копие от Общите условия на хартиен носител.
 2. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.
 3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.